Maria_louise91 » Specials » Bestuursprocesrecht

Bestuursprocesrecht in Nederland

Het bestuursprocesrecht vormt een groot gedeelte van ons Nederlandse bestuursrecht. Binnen het bestuursprocesrecht wordt geregeld hoe besluiten van bestuursorganen tot stand zouden moeten komen en hoe men in bezwaar en beroep kan gaan tegen een dergelijk besluit. De belangrijkste wet voor onder andere het bestuursprocesrecht is de Algemene Wet Bestuursrecht waarin ook de procedure bij de rechtbank staat beschreven. In deze special het hoe en wat rond het bestuursprocesrecht.

Het bestuursprocesrecht

In de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) staan de belangrijkste regelingen omtrent de procedurele kanten van het bestuursrecht, ook wel het bestuursprocesrecht genoemd. We vinden er regels omtrent besluiten genomen door bestuursorganen, de procedure in bezwaar en de procedure bij een bestuursrechter. Ook vinden we in de Awb belangrijke beginselen die binnen het bestuursprocesrecht een belangrijke plaats innemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zorgvuldigheidsbeginsel (zorgvuldige voorbereiding van een besluit moet door een bestuursorgaan worden gegarandeerd) en het evenredigheidsbeginsel (er moet een evenredige belangenafweging worden gemaakt alvorens een bestuursorgaan een besluit neemt).

Binnen de regels van het bestuursprocesrecht speelt niet alleen de bestuursrechter een belangrijke rol. Ook het bestuursorgaan vindt in de Awb vele regels waaraan zij gebonden is. Dit komt onder andere doordat het besluit, wat centraal staat binnen de bestuursrechtprocedure, in beginsel wordt genomen door een bestuursorgaan. Dit orgaan moet zich hierdoor aan allerlei formele regels houden, welke voornamelijk de rechtsbescherming van de burger zullen proberen te beschermen. Daarnaast speelt het bestuursorgaan in de bezwaarschriftprocedure een belangrijke rol. Wanneer een burger het namelijk op redelijke gronden oneens is met een besluit, kan zij in bezwaar gaan. Bezwaar wordt in de meeste gevallen gemaakt bij het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen. Een uitzondering hierop is de procedure in administratief beroep, waarbij het besluit wordt voorgelegd aan een ander bestuursorgaan. Het bestuursorgaan moet in de bezwaarfase het besluit dus opnieuw nemen, alles volledig heroverwegen. Doet zij dit niet voldoende, in de ogen van de burger, dan kan de burger in de meeste gevallen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Bezwaar en beroep zijn soms ingewikkelde stappen binnen de procedure en regels zijn dan ook niet ongewenst! Hierover spreekt de Awb weer.

Deze special

In deze special zal ik enkel de nadruk leggen op het bestuursprocesrecht, het materiële bestuursrecht blijft hier grotendeels buiten beschouwing. Toch zullen in enkele artikelen wel aspecten van het materieel bestuursrecht worden belicht wanneer dit noodzakelijk is om helderheid te verschaffen over het bestuursprocesrecht. Ik zal het onder andere gaan hebben over het bezwaarschrift, bewijs in het bestuursrecht, de bestuursrechter en de partijen binnen het bestuursprocesrecht.
Bestuursprocesrecht in het kort

Bestuursprocesrecht in het kort

In de Algemene wet bestuursrecht vinden wij, naast het materiële bestuursrecht, ook het bestuursprocesrecht. Deze vorm van procesrecht zorgt voor de bescherming en vertegenwoordiging van de burgers. Z…

Het Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van een bestuursorgaan? Dan kunt u in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen bij het desbetreffende bestuursorgaan. Door bezwaar in te dienen, is het orgaa…
De procedure in bezwaar

De procedure in bezwaar

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend bij een bestuursorgaan, start de bezwaarschriftprocedure pas echt. Het bestuursorgaan moet zijn eerder genomen besluit volledig heroverwegen en opnieuw een b…
Bewijs in het bestuursrecht

Bewijs in het bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht gelden, net als in het burgerlijk- en strafrecht, bepaalde regels omtrent het leveren van bewijs. De bewijsregels uit het bestuursrecht zijn echter weinig vastgelegd en moeten…
Bevoegdheid van de bestuursrechter

Bevoegdheid van de bestuursrechter

Nadat een bezwaar is ingediend bij een bestuursorgaan, is het mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter. Nu is vaak de vraag: naar welke rechter moet ik gaan. Moet ik naar de burgerlijk rechter of…
Hoger beroep in het bestuursrecht

Hoger beroep in het bestuursrecht

In het bestuursrecht kan men in een aantal gevallen na het beroep in eerste aanleg nog in hoger beroep bij een andere rechterlijke instantie. Deze instantie zal de feiten van het geschil opnieuw vasts…
Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Ook in het bestuursrecht kennen we de voorlopige voorziening. Dit is een versnelde procedure die het besluit van een bestuursorgaan kan schorsen totdat er in de bovemprocedure een definitieve uitspraa…
Gepubliceerd door Maria_louise91 op 23-06-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Zie de bronnen onder aan de artikelen